Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

CMC worden

CMC-leden zijn ervaren interne of externe adviseurs, die de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) hebben doorlopen. Zij hebben:

  • tenminste vijf jaar ervaring in het beroep, waarbij gedurende tenminste drie jaar sprake is van een grote mate van zelfstandigheid in redelijk complexe adviestrajecten;
  • blijk gegeven van hun professionele kwaliteit in een toetsingsprocedure.

Het predikaat CMC is internationaal erkend en maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die gemaakt zijn in ICMCI-verband. Het CMC-predikaat wordt bij toelating voor vier jaar verstrekt. Toekenning berust op de verwachting dat men, als actief Ooa-lid, het vak bijhoudt en regelmatig deelneemt aan bijeenkomsten in en buiten de Ooa. Verlenging van het CMC-schap kan, telkens voor opnieuw vier jaar, plaatsvinden via een procedure van hertoetsing.

Procedure aanvraag CMC-lidmaatschap
Een kandidaat meldt zich aan voor CMC-certificering via de website. Indien een kandidaat nog geen lid is van de Ooa dan moet de kandidaat eerst een Ooa-lidmaatschap aanvragen. De toetsingsprocedure van de certificering is vervolgens afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat. Een CMC-kandidaat ontvangt voorafgaand aan de certificering een factuur ter compensatie van de behandelingskosten van de certificering. Daarna wordt aan CMC-leden jaarlijks een klein bedrag registratiekosten in rekening gebracht. De exacte kosten staan in het contributie overzicht.

Om het CMC-lidmaatschap aan te vragen moet je het aanvraagformulier lidmaatschap invullen. Vervolgens beoordeelt de Commissie voor Toelating en Toetsing de aanvraag. Bij een positief oordeel ontvang je het CMC-predicaat. In enkele gevallen wordt aan de aanvraag een ‘proeve van bekwaamheid’ verbonden, waarin kandidaat CMC-leden hun bereidheid en vermogen tot reflectie op het eigen werk kunnen laten zien. Basis voor dit assessment vormen de stukken die u voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft opgesteld en zijn aangeleverd bij de Comissie voor Toelating en Toetsing. Klik hier voor de handleiding voor het schrijven van de gevraagde documenten.

Formele beoordelingscriteria:

  • 5 jaar relevante werkervaring in het vakgebied van de organisatieprofessional;
  • de kandidaat moet minimaal 3 jaar zelfstandig complexe klussen hebben uitgevoerd;
  • de kandidaat moet aantoonbaar zijn professionaliteit hebben onderhouden;
  • een assessment wordt alleen afgenomen als de beoordelaars enige twijfel hebben bij de ingediende documenten. De assessoren geven een bindend advies.

 

Vrijstelling voor toetsing:
Een kandidaat kan (gedeeltelijk) vrijstelling voor toetsing ontvangen indien:

  • de kandidaat een door de Ooa erkende opleiding heeft gevolgd. Als een diploma van een erkende opleiding ouder dan 5 jaar is, geeft dat geen vrijstelling.  De kandidaat moet dan een volledig dossier invullen dat door de Ooa wordt getoetst;
  • de kandidaat als CMC wordt voorgedragen door een ACP-bureau;
  • de kandidaat in het bezit is van een geldig BA&O certificaat. De Ooa vindt dit certificatie gelijkwaardig aan de CMC-certificatie.

 
 

Accredited Training Practices

De Commissie Opleidingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure voor de Ooa erkenning van basis- en beroepsopleidingen voor organisatieprofessionals. 

De Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) hanteert professionele criteria voor toelating en certificering van haar leden. De door kandidaten gevolgde opleidingen spelen daarbij een prominente rol. Van oudsher geeft een aantal gekwalificeerde opleidingen bepaalde vrijstelling van vereisten voor het verkrijgen van het internationaal erkende CMC certificaat. De Orde wil de erkenning van deze leertrajecten kwalitatief beter onderbouwen. Daarmee draagt de Orde tevens bij aan de in ontwikkeling zijnde internationale kwaliteitseisen voor beroepsopleidingen (Accredited Training Practices: ATP) .

 

Opleidingen en trainingen

De Ooa heeft diverse beroepsopleidingen en trainingen officieel erkend. Het volgen hiervan geeft u vrijstellingen voor het CMC-schap. Lees verder

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>