Update gedragscode? commissie beroepsethiek doet onderzoek bij leden

25 mei 2021

``De gedragscode draagt beslist bij aan het vertrouwen in de professionaliteit en zorgvuldigheid bij (potentiële) opdrachtgevers``

De Orde is zichzelf opnieuw aan het uitvinden, een reis aan het maken, met “de adviseur als wereldverbeteraar” als jaarthema. Het startpunt voor deze reis was de Innovation Journey vorig jaar. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening voor de leden. De werkgroep beroepsethiek houdt zich bezig met het actualiseren van de gedragscode onder het motto “verbeter de wereld, begin bij jezelf’’. Ze hebben het initiatief genomen om te onderzoeken bij de leden of de gedragscode hun nog helpt bij de uitoefening van hun vak. De leden werd gevraagd of en waarom ze de gedragscode vandaag opnieuw en zonder voorbehoud zouden ondertekenen. Of de gedragscode helpt in relatie met opdrachtgevers en welke onderdelen ze aangepast zouden willen zien om zelf trots te kunnen uitdragen dat je deze code onderschrijft.

Er is door veel leden gereageerd op deze vragen en de belangrijkste bevinding is wel dat de code er nog steeds toe doet en door de leden nog onverkort wordt onderschreven. ’’Het schept een helder kader voor de verwachtingen van een opdrachtgever ten aanzien van het optreden van een opdrachtnemer’’, “De code draagt beslist bij aan de indruk van professionaliteit en zorgvuldigheid die een (potentiële) opdrachtgever heeft” en “de code is helpend bij het maken van afwegingen in complexe situaties en het helpt klanten uitleggen wat in het vak wel en niet passend is’’. Dit waren een aantal reacties op de uitvraag van de werkgroep. In de antwoorden op de vraag welke onderdelen de leden aangepast zouden willen zien en hoe je het adviesvak in de maatschappij een duidelijker profiel kunt geven, kwam naar voren dat leden het belangrijk vinden dat in de gedragscode de waarden van professionals en de maatschappelijke relevantie opgenomen wordt. De voorschriften kunnen dan gekoppeld worden aan een moderne en herziene, meer leren en ontwikkelen gerichte invulling van het tuchtrecht. Ook vindt het merendeel van de respondenten dat het een gemakkelijk leesbaar en laagdrempelig document moet zijn, wat ook goed toe te passen is in je dagelijkse werk en niet alleen als naslagwerk dient. Tenslotte geven veel leden aan het belangrijk te vinden om met andere adviseurs over de gedragscode in gesprek te gaan en er zo samen meer betekenis aan te geven.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt door de commissie beroepsethiek een vervolg ingezet via het platform Learning stone. Het doel is om de gedragscode samen weer actueel te maken en ervoor te zorgen dat het een levend, duidelijk en relevant document wordt, zowel voor opdrachtnemer als opdrachtgever.