Ooa Netwerk Governance (Semi) Publieke sector

6 november 2019

Sinds een jaar is er binnen de Ooa een netwerk gestart met betrekking tot de Governance in de (Semi) Publieke sector. In dit netwerk wordt ervaring uitgewisseld, kennis gedeeld, literatuur besproken en nagedacht over wat deze sector zo interessant maakt voor adviseurs. Deelnemers brengen vragen en casussen in. Op 25 november a.s. staat er weer een bijeenkomst van het netwerk gepland van 16.00 uur tot 19.00 uur in Bennekom waar het netwerk te gast is bij Alex Grashof en zijn ondernemingen Woonlab en Raeflex. Wie deel wil nemen is van harte welkom, aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld, en dat kan via de Ooa of direct naar Dick van Ginkel (ginkel@consortgroep.nl).

De laatste bijeenkomst van het netwerk was begin september 2019 in Utrecht en tijdens die bijeenkomst is een inventarisatie gemaakt van thema’s waar het netwerk zich over kan buigen en waar deelnemers vragen en casussen over kunnen inbrengen:

Extra maatschappelijke verantwoordelijkheid?
Brengt het werken als adviseur in de (semi) publieke sector een extra maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, en zo ja welke? Bijvoorbeeld ingegeven door het feit dat alles in de (semi) publieke sector gefinancierd wordt met publieke middelen en extra eisen gesteld worden aan transparantie?

Specifieke competenties voor adviseurs?
De ‘competence framework’ voor het adviesvak kent de rubriek ‘inzicht in de business van de klant’. Maar wat zijn dan die specifieke competenties die adviseurs geacht worden te hebben teneinde hun advieswerk in de semipublieke sector goed te kunnen vervullen. Zijn dat afwijkende competenties vergeleken met andere sectoren en hoe zit het met transfer van kennis, modellen, aanpakken van bijvoorbeeld de private naar de publieke sector? Is het mogelijk met bedrijfservaring in de (semi) publieke sector succes te hebben en omgekeerd?

Wrijving door Horizontaal en Verticaal toezicht?
In vrijwel alle sectoren van maatschappelijke organisaties is er sprake van toegenomen verticaal toezicht (door de overheid en politiek ingegeven toezichtstructuren denk aan Autoriteit woningcorporaties (AW), Inspectie onderwijs, Inspectie jeugd en gezondheidszorg (IGZ), NZA. Tegelijktijdig is er in al die sectoren sprake van professionalisering van het interne toezicht mede dankzij organisaties als VTW, VTOI, NVTZ. Wat zijn de spanningen die deze gelijktijdig werkzame toezichtsstructuren met zich meebrengen en wat betekent dit voor de ontwikkeling van de governance?

Toezicht op een beweging?
In alle maatschappelijke sectoren zijn ontwikkelingen gaande die te maken hebben met het (weer) centraal krijgen van de klant/cliënt, verminderen van regeldruk en bureaucratie, en versterken van de rol en invloed van de professional. Er wordt druk geëxperimenteerd en gewerkt met zelfsturing, Holacracy, sociocratie, ‘de bedoeling’ etc. De waarde gedreven maatschappelijke organisatie is (weer) een ambitie waar naar gestreefd wordt, het (demi) publieke domein moet weer van waarde worden. Maar hoe kan zo’n beweging vanuit de governance gestimuleerd worden en niet worden afgeremd? Hoe kan de regelreflex van de politiek worden geïmmuniseerd?  Hoe kan effectieve governance plaatsvinden op organisaties die volop ‘werken volgens de bedoeling’?

Samenwerken tussen silo’s
Er zijn vrijwel geen maatschappelijke opgaven die slechts door een maatschappelijke organisatie kunnen worden opgelost. Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan sectorale grenzen. Als je bijvoorbeeld denkt vanuit de mens of de wijk heb je zo meerdere maatschappelijke sectoren nodig om effectief te werken aan vraagstukken. Maar al die sectoren hebben de opdracht gekregen zich vooral aan hun domein te houden. Geld van de ene sector mag niet weglekken naar andere sectoren. Hoe kunnen maatschappelijke organisaties dan toch samenwerken en welke samenwerkingsmodellen zijn ook ‘governance proof’?

Intern toezicht staat of valt met gedrag
Er wordt veel geschreven over het interne toezicht. Over hoe de RvC-en en RvT-en kunnen worden georganiseerd is veel deskundigheid gegroeid. Maar iedereen weet dat het succes van ‘good governance’ niet zit in de structuur maar in de kwaliteit van de mensen en hun samenwerking. Discussies over toezichtmodellen, 1 of 2 tier structuren etc. zijn goed, maar vormen niet de kern. Hoe kan de mensenkant van toezicht, gedrag, samenwerking, cultuur etc. dan wel effectief in beeld worden gebracht en welke adviesmodellen staan ons ter beschikking in het professionaliseren van de interne toezichthouders?

Uitnodiging
Wie het leuk vindt om aan dit netwerk deel te nemen, ervaringen en vragen in te brengen en met collega adviseurs van gedachten te wisselen is van harte welkom bij de volgende netwerkbijeenkomst op maandag 25 november 2019 (16.00 – 19.00) in Bennekom.

Dick van Ginkel
ginkel@consortgroep.nl
+31 6 51 27 29 50

Carla Rhebergen: www.rhebergen.nl
Dimitri van Hekken: www.areaconsult.nl - linkedin.com/in/dimitri-van-hekken-2b47223/
Dick van Ginkel: www.consortgroep.nl 
Alex Grashof: www.woonlab.nl en www.raeflex.nl
Frans van der Storm: www.vanderstormconsultancy.nl
Theo Hermsen: www.theohermsen.org
Helder van Gelder: www.heldervangelder.nl/wie/