Heraccreditatie ACP voor Lysias Advies BV

5 april 2018

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) feliciteert Lysias Advies BV met het behalen van haar heraccreditatie. Op 28 maart 2018 nam het Ooa-bestuur het advies over van CIIO waarmee Lysias Advies BV het predicaat ‘Accredited Consulting Practice’ (ACP) mag blijven voeren. Lysias is sinds 2014 ACP wat staat voor harmonisering van de professionele standaard van adviesbureaus en wordt uitgereikt door de Ooa. De Ooa is de Nederlandse vertegenwoordiger binnen de International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI), die een wereldwijde professionele standaard voor de adviespraktijk heeft ontwikkeld.

Opdrachtgevers hebben behoefte aan adviseurs met actuele professionele kennis, kunde en een groot ethisch besef. Certificeringen zoals Accredited Consulting Practice (ACP) voor bureaus en Certified Management Consultant (CMC) voor consultants, geven daar een transparant beeld van. Met de heraccreditatie heeft Lysias Advies BV aangetoond dat de professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van haar adviseurs overeenkomt met de hoge eisen van de ICMCI-norm. Ook de gedragscode, de interne systemen en processen van Lysias die dit waarborgen, voldoen aan de norm. Lysias bevordert op gestructureerde wijze de ontwikkeling van adviseurs tot Certified Management Consultant (CMC).

Professionele standaard
Als institutioneel lid van de ICMCI, wordt de Ooa driejaarlijks onderworpen aan een assessment door international auditors. Dit assessmentonderzoek betreft enerzijds de toetsing van de professionele standaard die de Ooa hanteert en anderzijds de processen die zijn vastgelegd om deze standaard te waarborgen. Daarmee verwerft de Ooa zich het recht om adviseurs van het internationale CMC-predikaat te voorzien en organisaties, te accrediteren en te heraccrediteren, zoals Lysias.

De Ooa is, wereldwijd, de oudste beroepsvereniging voor adviseurs. De Orde behartigt in Nederland de belangen van haar leden, waarbij zij als belangrijkste doelen heeft gesteld: het interactief delen van kennis en praktijkervaringen; continue professionalisering van de beroepsgroep en het initiëren en stimuleren van vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen. Daartoe organiseert de Orde inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs onderling, tussen adviseurs en opdrachtgevers én tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaren.