Expertisebijeenkomsten Bijstandsregeling Zelfstandigen (BBZ)

15 november 2017

Bron: VNO-NCW en MKB Nederland

 

Aan de leden van de het Platform ZZP Ondernemend Nederland

Dames, heren,

Graag maken wij u attent op onderstaand onderzoek van SZW naar de BBZ-regeling (bijstandsregeling voor zelfstandigen). Als u aan een of meer expertbijeenkomsten wilt deelnemen verzoeken wij u dat te melden bij Rob Wolthuis.

Onderstaand het bericht en oproep van SZW:

Expertbijeenkomsten Zelfstandigen in de bijstand
Gemeenten en SZW verkennen op welke punten een update van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen aan de orde is. In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 zal SZW bijeenkomsten (+/- 20 genodigden per bijeenkomst) organiseren over thema’s binnen en raakvlakken met het Bbz, waarbij in zo’n 3 uur de diepte in wordt gegaan: oplossingen worden gezocht, visies gedeeld en draagvlak getoetst. Bij de diverse thema’s worden verschillende soorten expertise gevraagd. Onder is per thema aangegeven wat de eerste ideeën zijn hierover.  

Thema’s expertbijeenkomsten:
Regionale uitvoering, of stel dat je een Bbz van ‘scratch’ zou kunnen opzetten
Het Bbz is een regeling die een relatief kleine doelgroep kent: lang niet alle bijstandsgerechtigden hebben het in zich om ondernemer te (willen) worden en het merendeel van de gevestigde zelfstandigen hoeft geen gebruik te maken van het vangnet. De uitvoering van het Bbz vraagt van ambtenaren een specifieke expertise. Wat betekent dit voor de uitvoering? Ligt bijv. een verplichte regionale uitvoering voor de hand?

Levensvatbaarheidsonderzoek
Bij de aanvraag van het Bbz hoort een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Wat zijn de doelstellingen van dit onderzoek? Wat levert het voor wie op? Waar moet het dan aan voldoen? Wanneer en hoe wordt het nu ingezet? Wat zijn wensen hieromtrent?

Rol van overheid bij schuldsanering ondernemer
Wat is de rol van de overheid bij schuldsanering van ondernemers? Waarom is het alleen in het Bbz mogelijk om krediet te verkrijgen voor schuldsanering? Wat is het alternatief? Moet het Bbz op dit punt opengesteld worden voor mensen met een hoger (huishoud)inkomen? Hoe zit het met de financiering?

Parttime ondernemerschap
Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden die niet in aanmerking kunnen komen voor het Bbz vanuit de Participatiewet toestaan om parttime te ondernemen; al dan niet als deelnemer van een coöperatie. Gaat het hier om ‘ondernemerschap’; gaat dit over meedoen of over uitstroom? Moet je selectief zijn? Veroorzaakt het verdringing en zo ja, hoe erg is dat?

Financiering/ aanbrengen juiste prikkels
De financiering van het Bbz is vrij ingewikkeld en het Normbatenonderzoek laat zien dat de systematiek om te beoordelen of gemeenten voldoende kritisch omgaan met het verstrekken van budgetten en of zij strikt kredietbeheer volgen in feite appels met peren vergelijkt. Hoe versimpelen we de financiering van het Bbz en welke prikkels helpen bij het efficiënt en effectief uitvoeren van het Bbz?