Voorstel nieuwe aanbestedingswet te beperkt voor zzp’ers

29 juni 2010

Den Haag, 25 juni 2010. Het voorstel voor de nieuwe aanbestedingswet biedt zzp’ers nog te weinig toegangsmogelijkheden tot overheidsopdrachten. Dat zegt Platform Zelfstandige Ondernemers in een reactie op het voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet dat de Ministerraad op vrijdag 25 juni heeft vastgesteld.

PZO is tevreden met de keuze van Minister van der Hoeven om de nadruk te leggen op de proportionaliteit van de aanbestedingsregels. Ook is het goed dat er concrete maatregelen worden genomen om de administratieve lasten te verlagen. PZO stelt echter dat de Minister niet ver genoeg gaat. De invulling van het beleid blijft te vrijblijvend en voor de aanbestedingen onder de Europeesrechtelijke drempel zullen de uniforme regels niet gelden. Voor zzp’ers is toegang tot deze kleinere aanbestedingen van groot belang. PZO vreest dat de directe toegang tot aanbestedingen voor zzp’ ers haast onmogelijk blijft en vindt dat de Minister met meer concrete maatregelen moet komen.

Zzp’ers hebben op dit moment nauwelijks directe toegang tot aanbestedingen. Het zijn vaak grote bureaus die overheidsopdrachten binnenhalen om vervolgens zzp’ers tegen flinke marges in te huren. Waar aanbesteden tot doel heeft om een goede marktwerking te garanderen voor overheidsopdrachten, blijkt dat in de praktijk juist het tegenovergestelde wordt bereikt. Onnodige clustering, buiten proportionele criteria en hoge eisen zijn vaak de regel. Deze eisen hebben tot gevolg dat het voor zzp’ers vaak onmogelijk is direct om mee te dingen bij overheidsaanbestedingen.

PZO streeft naar een betere bewustwording bij aanbestedingsdiensten. In sommige sectoren zoals in de thuiszorg en de vertaalsector worden door aanbestedingen zzp’ers in de markt uitgesloten of verwerft er één bureau nagenoeg een monopoliepositie. PZO wil dat aanbestedende diensten vooraf een markt-analyse houden met consultatie van de stakeholders, zodat dit in de toekomst voorkomen wordt. Daarnaast pleit PZO voor het tegengaan van onnodige clustering van opdrachten en onredelijke selectie-eisen.

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
Met 20.000 leden is PZO de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers). PZO behartigt de collectieve belangen van de leden in politiek Den Haag. Daarnaast ondersteunt PZO haar leden met onder meer een juridische helpdesk en andere ledendiensten. De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers is opgericht in 2002.

DIT IS EEN ORIGINEEL PERSBERICHT VAN PLATFORM ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (PZO)