Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?

FAQ's

Soorten lidmaatschap

 • +Welke soorten lidmaatschap zijn er?

  De Ooa kent gewone leden, CMC-leden, Young Ooa en bijzondere leden. De Ooa kent alleen natuurlijke personen als leden.

   

 • +Wat betekent regulier lidmaatschap?

  Het reguliere Ooa-lidmaatschap is het gewone lidmaatschap van de Ooa, zonder toevoeging van CMC. Lid zijn van de Ooa betekent dat u als organisatieprofessional bent aangesloten bij een beroepsgroep die hoge eisen stelt aan professionaliteit en ontwikkeling. Bovendien bent u als lid gehouden aan de gedragscode van de orde en valt u onder het tuchtrecht.

  Ga naar 'Lidmaatschap' voor aanvullende informatie over het lidmaatschap.

 • +Wat zijn CMC-leden?

  Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Ga naar 'CMC' voor meer informatie over het CMC certificaat.

  CMC-leden zijn Ooa-leden die aan specifieke professionaliseringsverplichtingen hebben voldaan en daaraan willen blijven voldoen. Voor het CMC-lidmaatschap gelden daarom aanvullende eisen. Ga naar 'Toelatingscriteria CMC-lidmaatschap' voor meer informatie over het CMC-lidmaatschap.

 • +Wat zijn bijzondere leden?

  De Ooa kent een aantal bijzondere leden, waaronder bijvoorbeeld ereleden. Voor een bijzonder lidmaatschap kunt u zich niet aanmelden, zo’n lidmaatschap wordt uitgereikt door de Ooa zelf.

 • +Wat is Young Ooa?

  Speciaal voor jonge leden is het netwerk Young Ooa opgericht. U kunt lid worden van Young Ooa tot 35 jaar. Voor Young Ooa-leden geldt een tariefkorting. Voor Young Ooa-leden worden specifieke activiteiten georganiseerd.

Voordelen lidmaatschap

 • +Wat levert lidmaatschap mij op?

  Er zijn minstens vijf goede redenen om lid te zijn van de Ooa.

  1. Lidmaatschap creëert onderscheidend vermogen
  De Ooa heeft de professionele standaard hoog in het vaandel. Op basis van toetsbare en controleerbare professionaliteits- en kwaliteitsaspecten onderscheidt u zich als Ooa-lid van de niet-georganiseerde adviseur. De Orde werkt actief aan de profilering van de leden en aan de positionering van de CMC-certificering.

  2. Ooa biedt u een omvangrijk netwerk
  De Ooa biedt u een omvangrijk netwerk van professionals, zowel nationaal als internationaal. De Orde is aangesloten bij de ICMCI, de overkoepelende, internationale organisatie voor beroepsverenigingen als de onze. Krachtenbundeling versterkt de individuele adviseur in zijn adviespraktijk.

  3. Stimulans van uw professionele ontwikkeling
  Om uw professionele en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, organiseert de Ooa een groot aantal bijeenkomsten met aandacht voor vakinhoudelijke kennis en vaardigheden waarbij op basis van casuïstiek, interactie en reflectie een brug wordt geslagen naar de markt.

  4. Informatiebronnen voor u beschikbaar
  Als Ooa-lid hebt u een groot aantal informatiebronnen tot uw beschikking: publicaties, handboeken en magazines. En uiteraard de collegiale uitwisseling binnen de vereniging en de georganiseerde feedback vanuit de markt.

  5. Ooa-lidmaatschap biedt u direct voordeel
  U ontvangt o.a. het tijdschrift Management & Consulting en het boek De Lerende Adviseur, u krijgt toegang tot materiaal ter ondersteuning van uw persoonlijke marktbewerking en u kunt als Ooa-lid met flinke korting een verzekering afsluiten bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast hebben wij nog meer voordelen voor u.

  Ga naar 'Lidmaatschap' voor een overzicht van deze voordelen en aanvullende informatie over het lidmaatschap.

Lid worden

 • +Wat zijn de toelatingseisen voor gewone leden?

  Voor het gewone lidmaatschap kunt u zich aanmelden als u als organisatieprofessional werkzaam bent en een relevante opleiding heeft genoten of passende ervaring heeft opgedaan. Organisatieprofessionals zijn bijvoorbeeld (externe en interne ) adviseurs die in organisaties werkzaam zijn, maar ook onderzoekers met organisatiekundige of bedrijfskundige focus en managers van bijvoorbeeld afdelingen P&O, Strategie of Opleidingen. Een lid is gehouden aan de Gedragscode van de Ooa en streeft professionalisering in lijn met de BoKS na. Ga naar 'Toelatingscriteria regulier lidmaatschap' voor meer informatie over de lidmaatschapseisen.

 • +Wat zijn de toelatingseisen voor CMC-leden?

  Voor CMC-leden gelden aanvullende eisen voor lidmaatschap:

  • U heeft tenminste vijf jaar ervaring in een organisatiekundig, bedrijfskundig of veranderkundig bereoep, waarbij gedurende tenminste drie jaar sprake is van een grote mate van zelfstandigheid in redelijk complexe adviestrajecten.
  • U heeft blijk gegeven van hun professionele kwaliteit in een toetsingsprocedure.

  Ga naar de pagina ‘CMC worden' voor meer informatie over de CMC-lidmaatschapseisen.

 • +Hoe verloopt de procedure om lid te worden?

  Voor een regulier lidmaatschap vult u het aanmeldingsformulier Ooa-lidmaatschap in. Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de Commissie voor Toelating en Toetsing. Deze commissie beoordeelt uw aanvraag en wijst binnen zes weken lidmaatschap toe, eventueel aangevuld met opleidings- of ontwikkelingsadvies.

  Ga naar 'Lidmaatschap' voor meer informatie over het lidmaatschap en de link naar het aanvraagformulier.

 • +Hoe lang duurt het voordat mijn lidmaatschapsaanvraag is verwerkt?

  Nadat u het lidmaatschapsformulier heeft ingevuld en opgestuurd naar het secretariaat van de Ooa wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Wij controleren eerst of de aanvraag compleet is en alle verplichte informatie bevat. Daarna wordt het dossier ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie van Toelating en Toetsing. Deze commissie neemt een besluit over het al dan niet toelaten van nieuwe Ooa-leden. In totaal kan de procedure enkele weken duren, wij trachten de hele procedure binnen zes weken af te ronden.

  Ga naar Lidmaatschap' voor meer informatie over het lidmaatschap en de link naar het aanvraagformulier.

 • +Hoe vraag ik het CMC-lidmaatschap aan?

  Er zijn twee manieren om CMC-lid te worden:

  • Als u beschikt over een diploma van een door de Ooa geaccrediteerde beroepsopleiding, dan vult u het aanvraagformulier CMC verkort in, en stuurt het naar het secretariaat Ooa. Op basis van de door u aangeleverde gegevens word het CMC-schap automatisch toegekend.
  • Als u de kwalificaties voor het CMC-schap op een andere manier hebt bereikt, vult u het aanvraagformulier CMC en de gevraagde bijlagen in. Zodra uw aanvraag is ontvangen door het secretariaat van de Ooa wordt deze doorgestuurd naar de commissie Toelating en Toetsing. Deze commissie beoordeelt uw aanvraag op hoofdpunten en vraagt u eventueel om aanvulling/verduidelijking. Daarna wordt u uitgenodigd deel te nemen aan een assessment, tezamen met drie andere CMC-kandidaten.

  Ga naar het aanmeldingsformulier om uw CMC-schap aan te vragen.

 • +Hoe vraag ik het Young Ooa lidmaatschap aan?

  Als u lid wilt worden van Young Ooa, dan kunt u dat op het aanvraagformulier van hetreguliere Ooa-lidmaatschap aangeven. Indien u reeds bij de Ooa bent aangesloten maar nog geen lid bent van Young Ooa, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat om alsnog lid te worden van Young Ooa.

  Aan het lidmaatschap Young Ooa worden geen andere eisen gesteld dan voor het gewone lidmaatschap. De leeftijdsgrens voor dit lidmaatschap is 35 jaar.
  Young Ooa-leden betalen een gereduceerd tarief.

 • +Wat zijn de kosten voor lidmaatschap?

  Het Ooa-lidmaatschap loopt per kalenderjaar en leden betalen jaarlijks contributie. De Ooa hanteert de volgende tarieven:

  Contributie

  • Regulier lidmaatschap: € 340,- per jaar
  • Regulier lidmaatschap + CMC: € 375,- per jaar
  • Young Ooa lidmaatschap: € 200,- per jaar
  • Gepensioneerde leden: € 200,- per jaar

  Eenmalige bijdrage

  • Inschrijvingskosten nieuw lidmaatschap: € 50,-
  • CMC-assessment: € 150,-

  Staffelkorting voor bedrijven

  De Orde kent ook de mogelijkheid voor collectief lidmaatschap voor groepen vanaf vijf personen uit één organisatie. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief. Wilt u hierover nadere informatie, neemt u dan contact op met het secretariaat van de Ooa.

  Ga naar 'Lidmaatschap' voor meer informatie over het lidmaatschap.

 • +Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

  Het Ooa-lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) en de Ooa hanteert 1 maand opzegtermijn. Uw opzegging dient schriftelijk te zijn ontvangen vòòr 1 december van het lopende kalenderjaar. U kunt uw opzegging per e-mail sturen naar secretariaat@ooa.nl of per post naar:
  Ooa secretariaat, Postbus 1058, 3860 BB Nijikerk.

  Ga naar 'Lidmaatschap opzeggen' voor meer informatie over het opzeggen van uw lidmaatschap.

Opleidingen en ATP

 • +Wat is ATP?

  ATP staat voor Accredited Training Practices. Dit een internationale accreditatie die de Ooa namens de ICMCI mag toekennen aan opleidingen die de accreditatieprocedure met positief resultaat hebben afgerond.

  Ga naar 'ATP' voor meer informatie over de accreditatie voor opleidingen.

 • +Welke opleidingen zijn ATP geaccrediteerd door de Ooa?

  De Ooa heeft aan diverse opleidingen de ATP accreditatie toegekend.

  Ga voor het overzicht van ATP geaccrediteerde opleidingen naar 'Opleidingen en trainingen'.

 • +Welke opleidingen geven vrijstelling voor het CMC assessment?

  De Ooa heeft verschillende beroepsopleidingen ATP-geaccrediteerd, die grote aandacht hebben geschonken aan de ontwikkeling van een professionele mentaliteit. Het succesvol afronden van een of meerdere van deze opleidingen geeft afgestudeerden de mogelijkheid om bij de Ooa direct het CMC-predikaat te verkrijgen, mits zij ook aan de overige CMC-eisen voldoen.

  Ga naar voor meer informatie naar:

  • 'Opleidingen en trainingen' voor het overzicht van erkende opleidingen;
  • 'CMC worden' voor de toelatingscriteria voor CMC-schap;
  • 'ATP' voor meer informatie over de ATP accreditatie voor opleidingen.

Overige vragen

 • +Op welke manier kan ik als lid actief zijn binnen de Ooa?

  De Ooa is een organisatie voor en door leden. Leden worden dan van harte ook uitgenodigd om een actieve rol te spelen binnen de beroepsvereniging. Dit kan op verschillende mannieren:

  • De Ooa kent vaste en projectmatige commissies, waarvoor regelmatig nieuwe commissieleden worden gezocht. Berichten hierover worden in de nieuwsbrief gepubliceerd, of u kunt kijken op de pagina met 'Commissies en werkgroepen'.
  • Daarnaast kunt u het initiatief nemen om een bijeenkomst voor collega-leden te organiseren. U kunt uw initiatief kenbaar maken bij de activiteitencommissie, die in overleg met u kijkt of en op welke manier aan uw initiatief vorm gegeven kan worden.Voor het insturen van uw idee of contactverzoek kunt u het Ideeënformulier invullen.

  Bij overige vragen over actief worden binnen de Ooa kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 • +Welke relatie heeft de Ooa met andere beroepsverenigingen?
  De Ooa onderhoudt relaties met andere beroepsverenigingen, zowel in nationaal als in internationaal verband. Zo zijn er contacten met de ORM (Nederlandse Orde van Registermanagers) en de ROA (Raad voor Organisatieadviesbureaus). Internationaal is de orde lid van de ICMCI, een wereldomvattend netwerk van beroepsverenigingen voor organisatieprofessionals.
 • +Staat uw vraag er niet bij?

  Staat uw vraag er niet bij?
  Neem dan contact op met het secretariaat of vul het contactformulier in.