Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief. Informatie uit de netwerken publiceren we als nieuwsartikelen of columns op de website en in de Ooa-nieuwsbrief. Wil je deelnemen aan één van de netwerken of heb je een vraag aan één van de contactpersonen, mail gerust.

Wil je zelf een netwerk starten? Mail het secretariaat.

Netwerk Overheid

Coördinatoren: Roy Schoemaker, Nicole van Overbeek en Marjan van den Broek
Werk je bij de overheid als intern of extern adviseur, heb je affiniteit met overheidsvraagstukken en ben je lid van de Ooa? Sluit je dan aan bij het netwerk Overheid. Het doel van het dit netwerk is kennis delen over specifieke overheidsvraagstukken. 

Netwerk van directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus

Coördinator: Martijn Mallie
Het netwerk directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus (15-100 adviseurs) is actief sinds 2006 en komt circa vier keer per jaar bijeen. Het doel van de netwerkbijeenkomst is het uitwisselen van informatie voor eigen nut en de ontwikkeling en ontplooiing van activiteiten over thema's als:
  • hoe geven de bureaus vorm aan interne professionalisering;
  • hoe blijf je zelf fris en scherp als bureauhoofd;
  • hoe om te gaan met aanbesteding en raamcontracten;
  • strategische kwesties: groei, specialisatie;
  • vinden en binden van mensen;
  • positie van managing partners en eigenaars;
  • internationaal werken;
  • tarieven, salarissen en bonussen;
  • eigenaarschap, partnerschap en beloningssystematiek.

Platform Advieskwaliteit 

Coördinator: Elsbeth Reitsma
De missie van het Platform Advieskwaliteit is het bevorderen van de inhoudelijke kwaliteit van organisatieadvisering door het versterken van haar ‘science-kant’. Met haar focus op de inhoudelijke kant van het vak is deze missie complementair aan de professionaliserings-activiteiten van de Ooa, die vooral gericht zijn op het ontwikkelen van de competenties van de adviseur. De missie van het Platform heeft zowel een inhoudelijke als een veranderingsgerichte component: zij betreft enerzijds het ontwikkelen en vastleggen van inhoudelijke bijdragen aan het vak en anderzijds het bevorderen van het gebruik daarvan in het veld en tevens het onder vakgenoten bevorderen van het gezamenlijk ontwikkelen van het vak.

Leernetwerk Toekomst van het Vak 

Coördinator: Jorrit Stevens
Het leernetwerk bestaat uit circa tien organisatieadviseurs en -kundigen, allen lid van de Ooa, die in wisselende samenstelling reeds zo'n vijf jaar periodiek bij elkaar komen om te praten over (advies)werk, zaken die daarmee verband houden, de toekomst van het vak en kwesties die zich ter plekke voordoen.
Doel van dit netwerk is de uitwisseling van meningen en interpretaties, onderzoekingen teneinde daarvan te leren, aan te scherpen, etc. in een informele sfeer. Het is een 'leergroep'. Zo hebben gesprekken soms een meer adviestechnisch, filosofisch of levenskunstig gehalte, al naar gelang de kwestie die ter sprake komt of ingebracht wordt door één van de aanwezigen. Deelnemers ervaren de bijeenkomsten als prettig, leerzaam en 'ontstroevend'.

Netwerk Young Ooa

Coördinator: Theo Hermsen
Wat typeert de jonge adviseur? Hoe kijkt hij/zij naar de wereld om zich heen? Hoe kijkt hij/zij naar het vak van organisatieadviseur? Wat is de behoefte en welke rol kan de Ooa daarin spelen?
Young Ooa organiseert niet alleen activiteiten, maar vertegenwoordigt ook het (verfrissende) geluid van de jonge organisatieadviseur. Zowel binnen de Ooa als daarbuiten. Young Ooa is geen club binnen een club, maar heeft als primaire focus het voorzien in de behoefte van de (semi-) startende adviseur.

Netwerk Governance semi publieke sector

Coördinatoren: Carla Rhebergen en  Dimitri van Hekken

Dit netwerk is bestemd voor adviseurs, coaches en begeleiders die actief zijn in de semipublieke sector. Voor ervaren professionals die op het snijvlak werken van governance, cultuur en organisatie. In de afgelopen jaren worden er meer en meer verbindingen gelegd tussen de sectoren zorg, welzijn, woningcorporaties, kinderopvang, etc. Dat roept ook vragen op, zoals: Wat vraagt het eigene van de zorg, welzijn, woningcorporatie, onderwijs, etc. van het vakmanschap van de adviseur? Welke ontwikkelingen zien jullie op je af komen? Welke betekenis heeft dit voor ‘het’ of juist ‘jouw’ vak? Kunnen we hierin samen optrekken, van elkaar leren, specifieke onderdelen samen verder ontwikkelen? En ten slotte, op welke manier kunnen we hiermee ook een bijdrage leveren aan de Ooa?

Ooa-MKB Kennisnetwerk 

Coördinator: Giedo Lankhorst
Het MKB-kennisnetwerk stelt zich ten doel kennis, ervaringen en ideeën te delen onder organisatieadviseurs met het MKB als doelgroep.